Logo
Logo
Strona główna
Regulamin
Jak dodać wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj
Logo
kamerzysta stary sącz |wideofilmowanie stary sącz |wideofilmowanie grybów
Szybki podgląd zawartości http://www.np.com.pl/oferta.php:

NORD PARTNER - broker ubezpieczeniowy                                  
       

       

       

       

       

       

Oferta


Proponujemy Pa?stwu konstrukcj? programu ubezpieczeniowego, tak aby obj?? on jak najwi?ksz? cz?? szkód, których wyeliminowanie jest niemo?liwe, a jednocze?nie wspó?gra? z metodami zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom i ograniczania ich skutków, je?eli one wyst?pi?. Podejmiemy si? znalezienia racjonalnego kompromisu pomi?dzy pe?nym ubezpieczeniem a pozostawieniem ryzyka na Pa?stwa organizacji.
Na podstawie udzielonego pe?nomocnictwa mo?emy wykona? nast?puj?ce czynno?ci brokerskie:
  • analiza rodzaju i wielko?ci ryzyka - analiza dzia?alno?ci podstawowej i ubocznej organizacji, obszarów dzia?ania, warunków zakupu surowców, sprzeda?y produktów, lokalizacji i warto?ci mienia, identyfikacja zagro?e? oraz ocena ich skutków;
  • doradztwo w wyborze firm ubezpieczeniowych - z uwzgl?dnieniem kryteriów pewno?ci (gwarancje prawne i ekonomiczne), realno?ci ochrony oraz poziomu pokrycia strat, ceny ochrony ubezpieczeniowej, szybko?ci likwidacji szkód i wyp?aty odszkodowa?;
  • negocjacje warunków ubezpieczenia uwzgl?dniaj?ce indywidualne potrzeby oraz specyfik? bran?y - propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zni?ek itp.;
  • ulokowanie ubezpieczenia - merytoryczne sprawdzenie wniosków, polis, za??czników, zgodno?ci umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami;
  • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia - przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcj? odwo?a?, aneksy, ugody, cesje itp.
ilość wejść robota google 1 ilość wejść robota msn 0 ilość wejść robota yahoo 0 ilość wejść robota onet 0 ilość wejść robota netsprint 0 ilość wejść robota szukacz 0
wideofilmowanie gorlice |kamerzysta łącko
Logo