Logo
Logo
Strona główna
Regulamin
Jak dodać wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj
Logo
kamerzysta stary sącz |wideofilmowanie stary sącz |wideofilmowanie grybów
Szybki podgląd zawartości http://www.np.com.pl/broker_ubezpieczeniowy.php:

Broker ubezpieczeniowy - NORD PARTNER                                  
       

       

       

       

       

       

Szanowni Pa?stwo,


Nord Partner Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy posiadaj?cy og?lnopolsk? sie? przedstawicielstw oraz potwierdzone wieloletnim do?wiadczeniem metody transferu ryzyka.

Profesjonalizm oraz godne reprezentowanie naszych mocodawc?w zaowocowa?y zaufaniem kt?rym obdarzy?o nas ponad 3 000 podmiot?w gospodarczych. Naszymi Klientami s? wielki i ?redni przemys? - w tym sp?ki gie?dowe, przedsi?biorstwa pa?stwowe, firmy leasingowe, transportowe i spedycyjne, producenci i dystrybutorzy energii, ?redni business.

Reprezentuj?c naszych Klient?w opieramy si? na stabilnej kadrze broker?w posiadaj?cych wysokie kwalifikacje i wiedz? oraz legitymuj?cych si? wieloletnim do?wiadczeniem w obs?udze podmiot?w gospodarczych, cz?sto maj?cym sw?j pocz?tek w 1993 roku.

Zawarcie wielu presti?owych kontrakt?w potwierdza rosn?ce zainteresowanie dla jako?ci naszych us?ug i wsparcia jakiego udzielamy w obszarach analizy ryzyka, konstrukcji um?w i likwidacji szk?d.

Zbudowali?my na tej bazie wyspecjalizowan? firm? brokersk? dostosowan? do wymog?w dynamicznie rozwijaj?cego si? otoczenia. Jeste?my dzi? jedn? z najwi?kszych niezale?nych firm brokerskich na polskim rynku.

Udzia? Nord Partner w rynku brokerskim dla sektora ubezpiecze? maj?tkowych wynosi ponad 6%. ??cznie za naszym po?rednictwem ulokowana zosta?a sk?adka ubezpieczeniowa o warto?ci ponad 300 mln z?.

Nord Partner Sp.z o.o.
Broker ubezpieczeniowy
NIP:   956-19-33-030 Oznaczenie s?du rejestrowego:
S?d Rejonowy w Toruniu
VII Wydzia? Gospodarczy KRS
Numer rejestru KRS: 0000071865
Wysoko?? kapita?u zak?adowego: 507.000,00 z?
RODO       Copyright 2008 Nord Partner Sp.z o.o. Broker ubezpieczeniowy
   
ilość wejść robota google 1 ilość wejść robota msn 0 ilość wejść robota yahoo 0 ilość wejść robota onet 0 ilość wejść robota netsprint 0 ilość wejść robota szukacz 0
wideofilmowanie gorlice |kamerzysta łącko
Logo